EIG LAW & TAX – Kancelaria Adwokacka, Księgowość, Windykacja, Skup i Sprzedaż Spółek | Poznań

EIG LAW & TAX – Kancelaria Adwokacka, Księgowość, Windykacja, Skup i Sprzedaż Spółek | Poznań
Bądź na bieżąco:
Wybierz język: pl en
Bądź na bieżąco:
Wybierz język: pl en
EIG LAW & TAX – Kancelaria Adwokacka, Księgowość, Windykacja, Skup i Sprzedaż Spółek | Poznań EIG LAW & TAX – Kancelaria Adwokacka, Księgowość, Windykacja, Skup i Sprzedaż Spółek | Poznań EIG LAW & TAX – Kancelaria Adwokacka, Księgowość, Windykacja, Skup i Sprzedaż Spółek | Poznań EIG LAW & TAX – Kancelaria Adwokacka, Księgowość, Windykacja, Skup i Sprzedaż Spółek | Poznań EIG LAW & TAX – Kancelaria Adwokacka, Księgowość, Windykacja, Skup i Sprzedaż Spółek | Poznań

Obsługa księgowości

W zakresie biura rachunkowego oferujemy klientom usługi w trzech pakietach: podstawowym, pełnym i rozszerzonym:

W pakiecie podstawowym oferujemy:

− prowadzenie księgowości i spraw pracowniczych z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych, w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o ubezpieczeniach społecznych,
− prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, krajowymi standardami rachunkowości, a w zakresie, w jakim będzie to konieczne również międzynarodowymi standardami rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
− sporządzanie deklaracji VAT na podstawie rejestrów prowadzonych zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
− prowadzenie ewidencji środków trwałych
− comiesięczne przekazywanie informacji o należnej zaliczce na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznych deklaracji w zakresie tego podatku
− sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
− prowadzenie spraw kadrowo – płacowych związanych z zatrudnionymi pracownikami, w zakresie przygotowania listy płac, prowadzenia kart wynagrodzeń, sporządzania PIT 11

W ramach pakietu pełnego oferujemy dodatkowo:

− comiesięczne przekazywanie rachunku zysków i strat oraz analitycznej informacji o przychodach oraz kosztach w podziale wg rodzajów
− rozszerzenie zakresu spraw kadrowo – płacowych o prowadzenie teczek pracowniczych (monitorowanie wykorzystania urlopów, terminowości badań lekarskich i szkoleń BHP) oraz przygotowanie umów z pracownikami
− sugerowanie rozwiązań zmierzających do optymalizacji obciążeń podatkowych oraz w miarę możliwości pozwalających na zmniejszenie ponoszonych kosztów oraz doradztwo organizacyjne
− w przypadku takiej konieczności sporządzanie deklaracji PFRON

W ramach pakietu rozszerzonego oferujemy dodatkowo:

− ewidencjonowanie kosztów z podziałem na poszczególne zlecenia produkcyjne / miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku podmiotów prowadzących działalności handlową z podziałem na sprzedawców, klientów lub kierunki sprzedaży
− sporządzanie miesięcznych analiz finansowych (wskaźnikowych) przydatnych w zarządzaniu firmą
− przygotowanie lub weryfikację umów zawieranych przez Spółkę np. z podwykonawcami, kontrahentami itp.
− przygotowanie jednego wniosku kredytowego / prognozy finansowej rocznie
− wystąpienie z jednym wnioskiem o interpretację prawa podatkowego rocznie

W zakresie współpracy z biurem biegłych rewidentów oferujemy:

− badanie sprawozdań finansowych, zarówno obligatoryjne wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości, jak i w przypadkach dobrowolnego badania zleconego przez podmiot
− badanie sprawozdań podmiotów podlegających przekształceniu
− przeglądy sprawozdań finansowych
− badanie sprawozdań z wydatkowania środków unijnych
− przeprowadzenie due diligence w przypadku nabywania przedsiębiorstw

Dodatkowo (również dla podmiotów nie będących naszymi stałymi klientami) realizujemy usługi w zakresie:

− przygotowania biznesplanów i prognoz finansowych na potrzeby wniosków unijnych
− przygotowania biznesplanów i prognoz finansowych na potrzeby wniosków kredytowych
− przeprowadzania wycen przedsiębiorstw (w tym metodą dochodową DCF) na potrzeby przekształcenia, wniesienia aportem lub sprzedaży przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce kapitałowej
− występowania z wnioskami o interpretacje podatkowe
− rozliczanie kosztów działalności produkcyjnej, wycenę produktów gotowych i produkcji w toku
− uczestniczenie w negocjacjach z bankiem w przypadku procedyru kredytowej